kijk ook eens op:

Privacyverklaring en gegevensverwerking Bodhi yoga en mindfulness

1. Bodhi yoga en mindfulness legt bij het aangaan van het abonnement gegevens van de cursist vast. Met het aangaan van het abonnement geeft de cursist toestemming voor het verzamelen en vastleggen van deze gegevens. Deze gegevens bestaan uit persoonsgegevens en overige gegevens. De persoonsgegevens omvatten onderstaande informatie:

2. Bodhi yoga en mindfulness informeert de cursist in beginsel als zij gegevens van hem of haar gaat verwerken.

3. Bodhi yoga en mindfulness vraagt en verzamelt enkel die gegevens vallende in de categorie ‘bijzondere gegevens’ zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die noodzakelijk zijn voor het op verantwoorde wijze aanbieden van haar diensten.

4. Bodhi yoga en mindfulness legt de door de cursist verstrekte persoonsgegevens en overige gegevens, hierna te noemen ‘gegevens’, vast met het doel uitvoering te geven aan alle rechten en plichten die voortvloeien uit het aangegane lidmaatschap, hieronder inbegrepen het versturen van een factuur of incasseren van de contributie voor het lidmaatschap, en het versturen van informatie aangaande activiteiten van Bodhi yoga en mindfulness die betrekking hebben op het uitvoeren van de aangegane diensten (abonnement, lessenkaart, cursus).

5. Naast uitvoering van de aangegane diensten (abonnement , lessenkaart en/of cursus) worden de gegevens vastgelegd om uitvoering te geven aan marketingactiviteiten als het versturen van een nieuwsbrief.

6. De door de cursist verstrekte gegevens worden alleen door Bodhi yoga en mindfulness vastgelegd en gebruikt en worden niet aan derden verstrekt of door derden bewerkt of gebruikt.

7. Het verstrekken van de gevraagde gegevens door de cursist aan Bodhi yoga en mindfulness is een contractuele verplichting. Zonder het verstrekken van de gegevens door de cursist en het vastleggen van de gegevens door Bodhi yoga en mindfulness is het uitvoeren van het abonnement niet mogelijk en daarmee reden voor beëindiging van het abonnement .

8. Bodhi yoga en mindfulness zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van gegevens tegen te gaan.

9. De verstrekte gegevens worden bewaard voor de duur van het abonnement of zo veel langer als noodzakelijk is op grond van wettelijke voorschriften. Na het beëindigen van het abonnement dan wel de bewaartermijn op basis van wettelijke voorschriften, worden de vastgelegde gegevens door Bodhi yoga en mindfulness verwijderd (gewist) of vernietigd.

10. De cursist heeft recht op inzage en rectificatie van de door Bodhi yoga en mindfulness vastgelegde gegevens. De cursist kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan Bodhi yoga en mindfulness. Binnen een termijn van 4 weken zal Bodhi yoga en mindfulness een bevestiging en overzicht verstrekken van de vastgelegde en/of gewijzigde gegevens van de cursist.

11. De cursist heeft recht op het laten verwijderen (wissen) van de door Bodhi yoga en mindfulness vastgelegde gegevens, voor zo ver niet in strijd met wettelijke voorschriften. De cursist kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan Bodhi yoga en mindfulness. Binnen een termijn van 4 weken zal Bodhi yoga en mindfulness een bevestiging en overzicht verstrekken van het verwijderen (wissen) van de gegevens van de cursist.

12. De cursist heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien de cursist niet tevreden is over de wijze waarop zijn of haar gegevens worden vastgelegd of verwerkt door Bodhi yoga en mindfulness of wanneer de cursist van mening is dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van zijn of haar gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 – 2001 201.