kijk ook eens op:

Algemene voorwaarden Bodhi Yoga en Mindfulness

1. Door deelname aan de lessen verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven van Bodhi yoga en mindfulness (hierna: Bodhi).

2. Bodhi heeft het recht de Algemene Voorwaarden en de tarieven tussentijds aan te passen. De cursist wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.

3. Cursisten kunnen bij Bodhi een abonnement aanschaffen of een lessenkaart. Het lesgeld voor het abonnement wordt maandelijks per automatische incasso voldaan. Het abonnement is doorlopend, met een minimum van 3 maanden.

4. Het abonnementsgeld wordt ook in de vakantieperiodes geïncasseerd. Het maandtarief is hierop aangepast; is gebaseerd op 48 lesweken per kalenderjaar.

5. Actuele tarieven van abonnement, lessenkaart, proefweek en losse les staan altijd vermeld op de website en in het reserveringssysteem.

6. Opzeggen kan online of per e-mail (info@centrumbodhi.nl). Beëindigen van het abonnement is mogelijk per de 1e dag van elke kalendermaand, de opzegtermijn is 1 maand. Bijvoorbeeld: je zegt op per 20 januari. De opzegtermijn van 1 kalendermaand gaat dan in per 1 februari. Je abonnement wordt per 1 maart beëindigd).

7. Bij zwangerschap, aantoonbaar langdurig verblijf in het buitenland of bij langdurige ziekte kan in overleg tussen cursist en Bodhi het abonnement voor bepaalde tijd worden opgeschort. Er bestaat echter geen recht op opschorting, en vakantie is geen grond voor opschorting van het abonnement.

8. De cursist wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 10 minuten) voor een les aanwezig te zijn.

9. Tassen, mobiele telefoons en persoonlijke bezittingen anders dan noodzakelijk voor gebruik tijdens de yogales dienen in de kleedruimte te worden achtergelaten. Bodhi stelt kluisjes beschikbaar voor je waardevolle bezittingen.

10. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.

11. De cursist wordt geadviseerd lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Als de cursist onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raden wij de cursist dringend aan éérst in overleg te gaan met de behandelaar voor deelname aan de les.

12. Bodhi is niet aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

13. Bodhi is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen van de cursist. Schade die door de cursist al dan niet opzettelijk wordt toegebracht aan eigendommen van Bodhi of die van derden, worden vergoed door de veroorzaker.

14. De persoonlijke gegevens van de cursist worden alleen gebruikt om de cursist te informeren over het aanbod en de activiteiten van Bodhi. Deze gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

15. Bodhi heeft het recht de cursist de toegang tot de les(sen) te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen heeft.

16. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.