kijk ook eens op:

Algemene voorwaarden Bodhi Yoga en Mindfulness

Artikel 1 / Akkoordverklaring
Met het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 2 / Voorwaarden lidmaatschap en betaling
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 3 maanden, en wordt nadien zonder tegenbericht maandelijks automatisch verlengd. Je bijdrage wordt op de 25e van elke maand per automatische incasso van je rekening afgeschreven.

Artikel 3 / Opzegging lidmaatschap
Opzegging is mogelijk voor de 1e van elke kalendermaand, en dient minimaal 1 maand voorafgaand aan deze datum – schriftelijk – te geschieden. Indien je geen gebruik maakt van het recht deel te nemen aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Artikel 4 / Lessen inhalen
Gemiste lessen kunnen binnen een termijn van 4 weken na de gemiste les worden ingehaald. Inhalen van gemiste lessen kan alleen binnen de lidmaatschapsperiode.

Artikel 5 / Tijdelijke opschorting
Bij zwangerschap, aantoonbaar langdurig verblijf in het buitenland of bij langdurige ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Bodhi Yoga en Mindfulness het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
Er bestaat echter geen recht op opschorting, en vakantie is geen grond voor opschorting van het lidmaatschap.

Artikel 7 / Deelneming aan lessen op eigen risico
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Uiteraard kun je bij ons terecht voor advies, maar raadpleeg bij twijfel aan je gezondheid altijd ook je huisarts. Bodhi Yoga en Mindfulness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Artikel 8 / Ingebrekestelling bij niet tijdige of niet-volledige betaling
Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Bodhi Yoga en Mindfulness is op dat moment gerechtigd haar contractuele verplichtingen op te schorten en de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Het lidmaatschap zelf, en de hiermee samenhangende verplichtingen, is hiermee evenwel niet beëindigd.
Indien betaling uitblijft zal de invordering van het verschuldigde bedrag uit handen worden gegeven, en zullen de met de invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de wanbetaler zijn verschuldigd.

Artikel 9 / Schade aan eigendommen
Waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen in de hiervoor beschikbaar gestelde kluisjes in de kleedruimte. Bodhi Yoga en Mindfulness is evenwel niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade aan eigendommen van de deelnemer.
Schade die door de deelnemer opzettelijk of door onverantwoord of onoordeelkundig gebruik wordt toegebracht aan eigendommen van Bodhi Yoga en Mindfulness of die van derden, worden vergoed door de verzoorzaker.

Artikel 10 / Roosterwijzigingen
Bodhi Yoga en Mindfulness behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Artikel 11 / Weigering lidmaatschap
Bodhi Yoga en Mindfulness behoudt zich het recht voor een nieuw lid te weigeren zonder dat hiervoor opgaaf van reden is vereist.

Artikel 12 / Onaanvaardbaar gedrag
Bodhi Yoga en Mindfulness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt. De huisregels zijn opvraagbaar aan de balie.

Artikel 13 / Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Bodhi Yoga en Mindfulness is overigens het Nederlands recht van toepassing.